Od 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 roku, w całej Polsce ruszają kontrole Urzędu Dozoru Technicznego okresowych certyfikatów f-gazowych. 

KONTROLA – JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

Jednostką certyfikującą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców  oraz jednostki certyfikującej personel (Dz.U. z 2017r. poz 2123), jest Urząd Dozoru Technicznego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (Dz.U. z 2017r. poz. 2376), kontrola przeprowadzana jest:

 • każdorazowo przed wydaniem certyfikatu dla przedsiębiorców,
 • po wydaniu certyfikatu dla przedsiębiorców, nie rzadziej niż raz na 7 lat.

Pierwsze kontrole okresowych certyfikatów f-gazowych, wydanych w 2016 roku, rozpoczną się więc już w 2023 roku! 

Kontrole UDT

PRZEDSIĘBIORSTWA PODLEGAJĄCE KONTROLI

Kontrola obejmuje przedsiębiorstwa prowadzące działalność ukierunkowaną na urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne lub pompy ciepła oraz systemy ochrony przeciwpożarowej i świadczące te usługi podmiotom trzecim. A także przedsiębiorstwa prowadzące działalność polegającą na wykonywaniu czynności instalacji, naprawach, konserwacji lub serwisowaniu, czy likwidacji. 

CEL KONTROLI

Celem kontroli jest spełnienie wymagań ustawy f-gazowej (art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2) oraz wymagań rozporządzenia 2067/2015 lub 304/2008.

Według przepisów zawartych w ustawie f-gazowej przedsiębiorca:

 • powinien posiadać i stosować w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności,
 • musi posiadać w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu,
 • powinien dysponować w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności,
 • będąc osobą fizyczną nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie mogą również być skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną.

Według rozporządzeń f-gazy określających minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, konieczne jest również: 

 • zatrudnienie wystarczającej liczby osób fizycznych zdolnych do wykonywania, w spodziewanym wymiarze, czynności wymagających posiadania certyfikatu, certyfikowanych zgodnie z przepisami art.3 (2067/2015) lub art.5 (304/2008),
 • dowód potwierdzający udostępnienie koniecznych narzędzi i procedur osobom fizycznym wykonującym czynności wymagające posiadania certyfikatu.

PRZEBIEG KONTROLI

Zgodnie z §4 (Dz.U. 2017r., poz. 2376) kontrola przebiega następująco:

 • weryfikacja dokumentów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli,
 • weryfikacja wyposażenia technicznego pod kątem spełniania minimalnych wymagań, odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności,
 • dokonanie oględzin miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę i ocenie ich wyników,
 • weryfikacja posiadania i stosowania procedur prowadzenia działalności oraz posiadania wdrożonego systemu dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu,
 • weryfikacja dokumentów wskazujących na to, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, albo zasięgnięciu informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678 i 1475),
 • ocena innych dowodów i materiałów, które mogą przyczynić się do stwierdzenia stanu faktycznego.

WAŻNE

Twoja firma uzyskała certyfikat f-gazy w 2016 roku? Przedsiębiorco, uważaj! Już w 2023 czeka Cię kontrola Urzędu Dozoru Technicznego.

JAK PRZEJŚĆ POMYŚLNIE PRZEZ KONTROLĘ UDT?

Przedsiębiorca, który chce pomyślnie przejść przez kontrolę musi zwrócić szczególną uwagę na wszystkie aktualne wymagania, które zawarte są w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową i ustawie o f-gazach. To tym bardziej istotne, że w ciągu ostatnich kilku lat, przepisy te mocno się zmieniły i w znacznym stopniu różnią się od tych, które Przedsiębiorcy spełnili ubiegając się o certyfikat w 2016 roku. 

Jak więc mieć pewność, że wszystkie te warunki zostaną na pewno zrealizowane, a ważność zdobytych uprawnień f-gazowych będzie faktycznie przedłużona? To proste! 

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów! W naszej ofercie znajdziesz KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA FIRM, które, w najbliższym czasie, czeka kontrola Urzędu Dozoru Technicznego.

 • Zapewniamy pomoc i przeprowadzenie przez skomplikowane procedury f-gazowe.
 • GWARANTUJEMY pozytywne przejście kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

Wszystkie szczegóły znajdziesz tutaj >>

Nie pozwól się zaskoczyć. Zyskaj pewność, że wszystkie wszystkie wymogi określone w ustawie i rozporządzeniach zostały faktycznie spełnione. Odbierz pozytywną ocenę z kontroli UDT i ciesz się swoim certyfikatem f-gazy przez kolejne lata!

Zobacz naszą ofertę >

GWARANTUJEMY pozytywne przejście kontroli Urzędu Dozoru Technicznego!

-> Zobacz szczegóły naszej oferty