• F-Gazy
 • Montaż klimatyzacji w praktyce
 • Montaż pomp ciepła w praktyce
 • Lutowanie twarde metodą 918
 • Napełnianie i obsługa butli
 • G1 Kursy elektryczne
 • G2 Kursy energetyczne
 • G3 Kursy gazowe
 • Pomiary elektryczne w praktyce
 • Fotowoltaika w praktyce
 • Kursy spawalnicze
 • Zgrzewanie rur PP/PE
 • Kursy UDT
 • Białystok
 • Bielsko-Biała
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Katowice
 • Kraków
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Online
 • Opole
 • Płock
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Zabrze

Kursy UDT: podesty, wózki, suwnice, żurawie

Organizacją sprawująca nadzór techniczny w Polsce jest, z mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Urząd Dozoru Technicznego. Poza zadaniami z zakresu sprawowania dozoru nad urządzeniami technicznymi, jak dźwigi, zbiorniki ciśnieniowe, instalacje gazów chłodniczych, jest także organem uprawnionym do certyfikacji osób w zakresie wykonywania niektórych czynności zawodowych. Zadania dozorowe i certyfikacja osób mają na celu podnoszenie kultury technicznej i poziomu bezpieczeństwa użytkowników urządzeń technicznych i osób je obsługujących.

Cena kursu to 450 zł/os.

Zainteresowany? Potrzebujesz więcej informacji?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Zadzwoń: +48 888 817 777

lub wyszukaj szkoleń UDT w swoim mieście:

Szukaj >>

Kursy UDT

UDT i jego zadania certyfikacyjne

Certyfikaty UDT dla osób można podzielić na grupy, w zależności od rodzaju obsługiwanych urządzeń, substancji lub procesów:

 • certyfikaty na urządzenia transportu bliskiego,
 • certyfikat na F-Gazy,
 • certyfikaty na obsługę i konserwację zbiorników ciśnieniowych na gazy.

Zadania związane z certyfikowaniem UDT osób, realizowane są poprzez odpowiednio dobrane systemy szkoleń i egzaminów, organizowanych przez ośrodki szkoleniowe, certyfikowane lub współpracujące z UDT. Aby zdobyć certyfikat UDT należy wziąć udział w zorganizowanych przez nas szkoleniach i zdać egzamin przed państwową komisją, złożoną z egzaminatorów Urzędu Dozoru Technicznego. Wydane przez UDT dokumenty są ważne we wszystkich krajach UE i krajach stowarzyszonych w ramach umów handlowych (Szwajcaria, Kanada, USA).

Egzaminy na uprawnienia UDT są stosunkowo wymagające, dlatego przygotowujemy do nich naszych słuchaczy w sposób możliwie najbardziej kompletny. Posiadamy doskonałe zaplecze kadrowe w osobach doświadczonych wykładowców i instruktorów, zapewniamy nowocześnie wyposażoną salę multimedialną do zajęć on-line, gwarantujemy dobrą atmosferę, sprzyjającą przyswajaniu wiedzy oraz materiały w formie tradycyjnej.

Na szkolenia UDT i egzaminy zapraszamy osoby, które:

 • ukończyły 18 rok życia,
 • nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych i dysfunkcji psychicznych, potwierdzone zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy,
 • mają wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • wniosły opłatę za kurs i egzamin,
 • pragną poszerzać swoje kompetencje i zdobywać lepszą pozycję na rynku pracy.

Rodzaje szkoleń UDT oferowane w naszym ośrodku

Organizujemy szkolenia UDT z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego z egzaminem UDT na:

Podesty ruchome przejezdne

Podesty ruchome przejezdne, czyli popularne wózki nożycowe lub zwyżki, które trwają 35 godzin. W części teoretycznej, zawierają:

 • wiadomości ogólne z zakresu stateczności, udźwigu, działania mechanizmów, sterowania,
 • rodzajach podwozi i napędów,
 • zagadnienia konserwacyjno – eksploatacyjne,
 • wiedzę o przepisach dozorowych i zasadach BHP.

Po części teoretycznej odbywa się praktyczna część kursu, podczas której uczestnicy wykorzystują zdobyte wiadomości i samodzielnie obsługują podnośniki.

Zakończony kurs zostaje potwierdzony zaświadczeniem, na podstawie którego przystępuje się do egzaminu. Pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia UDT jest równoznaczny z otrzymaniem certyfikatu na podesty ruchome przejezdne. Termin ważności to 5 lat od daty zdanego egzaminu.

Podesty ruchome przejezdne - kursy UDT

Wózki widłowe - kursy UDT

Operatora wózka jezdniowego podnośnikowego, czyli urządzeń klasy II WJO.

Kurs ten ma za zadanie przekazanie uczestnikom wiedzy o prawidłowej obsłudze wózków widłowych i bezpiecznym organizowaniu ich pracy. Omawiane zagadnienia to:

 • wiadomości o rodzajach wózków, ich napędach, mechanizmach roboczych a także stateczności i udźwigu,
 • informacje o przepisach BHP i dozoru UDT,
 • rodzajach zabezpieczeń,
 • wiedza o obowiązkach operatora w zakresie konserwacji i eksploatacji przed pracą, w tym gan techniczny, gdyż w wiele widlaków ma silniki napędzanie tym właśnie gazem.

Zakończenie kursu potwierdzone jest zaświadczeniem, które uprawnia do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego do obsługi wózka widłowego. Po zdaniu egzaminu, ważne 10 lat uprawnienia, wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Operatora żurawia HDS

Kurs przewidziany na 4 dni zajęć, do których zapewniamy odpowiednio wyposażone sale i materiały szkoleniowe.

Przekazujemy na nim wiedzę teoretyczną i umiejętności obsługi żurawia przeładunkowego przewoźnego przygotowujemy praktycznie do uzyskania uprawnień UDT. Wykłady teoretyczne odbywają się stacjonarnie lub on-line w specjalnie przygotowanej sali. Prowadzą je doskonale przygotowani i wykształceni prowadzący, omawiający zagadnienia prawne z zakresu dozoru technicznego, BHP i Kodeksu Pracy, nauki przewidywana i zapobiegania wypadkom oraz reagowania w sytuacji niebezpiecznej. Zagadnienia techniczne, dotyczące pracy żurawia HDS, jego konstrukcji, stateczności, działania układów hydraulicznych, napędu i sterowania a także obowiązków operatora w zakresie konserwacji i czynności kontrolnych urządzenia.

Praktyczna część szkolenia, pod okiem wykwalifikowani instruktorów, odbywa się na żurawiu HDS, spełniającym wszystkie wymagania UDT obejmuje zapoznanie ze specyfikacją techniczną żurawia przenośnego, umiejętności wykonywania obowiązkowych czynności kontrolnych przed rozpoczęciem pracy, naukę operowania żurawiem HDS.

Po zakończeniu kursu na operatora żurawia HDS, kandydat otrzymuje zaświadczenie i może złożyć egzamin przed państwową komisją UDT. Komisja przeprowadza weryfikację kompetencji na uprawnienia UDT dwuetapowo – podczas półgodzinnego egzaminu teoretycznego i, po zaliczeniu teorii, odbywa się egzamin praktyczny. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie, UDT wydaje certyfikat, ważny 10 lat.

Żurawie HDS - kursy UDT

Suwnice, wciągniki i wciągarki - kursy UDT

Operatora suwnic, wciągników i wciągarek

Odbywa się w naszej siedzibie lub on-line w części teoretycznej. Zapisu na nie można dokonać na naszej stronie, poprzez e-mail lub telefonicznie.

Kurs, przygotowujący do egzaminu UDT trwa jeden dzień i zawiera wykłady o budowie, zasadach działania i użytkowania suwnic, wciągników, wciągarek i żurawi stacjonarnych, zagadnienia BHP i podstawy przepisów prawa oraz UDT, zasadach reagowania w sytuacji wypadkowej lub uszkodzenia urządzenia, utracie stateczności czy awarii.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Uprawnia on do złożenia egzaminu UDT, przed komisją państwową.

Zgodnie Ustawą o dozorze technicznym, egzamin jest płatny oddzielnie i nie jest wliczony w cenę szkolenia. Egzamin oparty jest o półgodzinny test sprawdzający wiedzę kandydatów na uprawnienia UDT.

Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem, zaliczone I kategorii WJO dla urządzeń specjalizowanych.

Szkolenia na operatora ładowarek teleskopowych trwa 4 dni i składa się z dwóch części:

 • teoretycznej, zorganizowanej on-line lub w naszych salach wykładowych,
 • praktycznej – na placu szkoleniowym.

W trakcie wykładów kursanci zdobywają wiedzę z zakresu BHP, przepisach dozorowych UDT oraz obowiązkach operatora, rozpoznawaniu typów i osprzętu wózków jezdniowych napędzanych ze zmiennym wysięgiem, technikach operowania ładowarką oraz sposobów komunikowania się z otoczeniem, prowadzeniu książki przeglądów ładowarki teleskopowej, konserwacji i czynnościach kontrolnych przed, w trakcie i po pracy urządzenia.

Egzamin UDT w części teoretycznej trwa około pół godziny, w czasie której należy odpowiedzieć na pytania testowe. Po zaliczeniu testu, egzaminatorzy dopuszczają do egzaminu praktycznego. Pozytywny wynik obu części uprawnia do uzyskania certyfikatu UDT, ważnego 5 lat.

Ładowarka teleskopowa - kursy UDT

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

Zadzwoń: +48 888 817 777

lub wyszukaj szkoleń UDT w swoim mieście:

Szukaj >>

lub

Skorzystaj z poniższego formularza

Podaj nam niezbędne dane, a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przekażemy Ci pełen pakiet informacji na temat szkolenia: wolne terminy, plan, założenia itd.